Search Result of "Compact development"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quality of Life and Compact Development Policies in Bandung, Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Exploring the effect of compact development policy to urban quality of life in Bandung, Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Spatial Pattern of Quality of Life in Bandung, Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume