Search Result of "Community Health"

About 33 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Orasa Suksawang, Associate Professor, ImgChatree Krabuanrat,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Synthesis of Adaptation and Standpoint of Indigenous Medical Wisdom in Community Health Systems: A Case Study in Kanchanaburi Province)

ผู้เขียน:ImgChanida Mattavangkul, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This qualitative research aimed to study the adaptation phenomenon of indigenous medical wisdom in Kanchanaburi province that affected socio-cultural change and synthesized the standpoint of indigenous medical wisdom in community health systems. Data collecting involved a quantitative survey for collecting and classifying folk-healers and qualitative techniques consisting of in-depth interviews, focus group discussion, observation, and documentary analysis. The findings revealed 93 folk-healers in Kanchanaburi province with the main categories being herbalists (37.63%) and massagers (32.26%). Only 21.51 percent were registered as Thai traditional medical professionals. From a health care perspective, indigenous medical wisdom was still a part of community’s way of life. When people had an illness, integrated care involving modern, indigenous, and alternative medicine was used in accordance with their beliefs, experiences, and the resources existing in the community. However, because of social factors including laws and policies from government sectors, the community way of life is changing. Thus, indigenous medicine must adjust to correspond to the people’s way of life and the requirements of the community health systems so that indigenous medicine can address the 4 health care areas consisting of: health promotion, disease prevention, curing illness especially diseases for which treatment using modern medicine is limited, and health rehabilitation.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 2, May 14 - Aug 14, Page 206 - 222 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Ontological Commitment Model for Quality Improvement Research in Community Health Domain)

ผู้เขียน:ImgWannapa Pipattanawong, ImgNopasit Chakpitak, ImgWorawit Janchai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Community-based nursing colleges in developing countries face difficulties in achieving research quality performance due to heavy teaching workloads and a commitment to support students in practice placements. This research aimed to develop the Ontological Commitment Model for research initiative and to assert the effectiveness of this model for quality improvement in a nursing college in Chiang Mai, Thailand. Quality Improvement Research was applied and used card sorting and ontological analysis tools on the conceptual framework in order to practically transform routine work into research opportunities under a compulsory educational quality model. To gain research initiatives, keywords were extracted that related to the Baldridge Quality Model which encompasses organizational profile, leadership, strategic planning, customer focus, measurement, analysis, knowledge management, workforce focus, operation focus, and results. The research direction of the nursing college was used to extract keywords from the current Thai National Government guidelines, and the specialty or interests of knowledge workers from six participants who had no experience in research and the head of a research team who had more than three years experience were recruited in this study. The results revealed that the Ontological Commitment Model using card sorting can help participants more rapidly achieve research initiatives than their prior experiences. The findings showed quality improvement in the research received from ontological commitment significantly helped staff to reduce their working time in routine work and to undertake research efficiently, to increase success in designing conceivable plans that integrated teaching and conducting research, and to raise their Baldridge quality scores. In particular, the benefits included an increment in the number and quality of submitted research projects and improved faculty research capacity. Increased research productivity will support the college’s academic operation as a center of excellence in addiction studies.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 1, Jan 15 - Apr 15, Page 143 - 154 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้ชุมชนจังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgจันทวรรณ คุณนามพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมานวิภา อินทรทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เขตเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgอรพินธ์ สายใย

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางหฤยา อารีวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนิสิตปริญญาเอก

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:โครงการศึกษาและวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:โครงการกลิ่นรบกวนจากน้ำเสียชุมชน และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพบริเวณ ชุมชน จรัลสนิทวงศ์ 23

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสุขภาพชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนของศูนย์ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgวัฒนา รัตนพรหม

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgSiriporn Khampalikit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12