Search Result of "Collaborative culture"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

THE MODERATING EFFECT OF COLLABORATIVE CULTURE ON SUPPLY CHAIN COLLABORATION TOWARDS COMPETITIVE ADVANTAGE: THE CONCEPTUAL MODEL

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย กรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดทำแผนธุรกิจ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ, สถิติธุรกิจ

Resume