Search Result of "Colin C.H. Law"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Corporate Social Responsibility Strategy and Firm Performance through Employee Commitment: A Case Study of Hotel Business in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Nishapan Intarapanich, Lecturer, ImgColin C.H. Law,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ความสามารถของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน กรณีศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิชาพันธ์ อินทรพาณิชย์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)