Search Result of "Coastal survey"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Autonomous Underwater Vehicle for Coastal survey

ผู้แต่ง:ImgDr.SARINYA SANITWONG NA AYUTTHAYA, Assistant Professor, ImgDr.Yodchai Tiaple, Associate Professor, ImgDr.Phansak Iamraksa, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

THE 2018-COASTAL PROBLEMS IN THAILAND’S SECOND LARGEST COASTAL CITY

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdvong Saengsupavanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนายานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume