Search Result of "Coagulation process"

About 10 results
Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการโคแอกกูเลชั่นสาหร่าย Chaetoceros calcitrans โดยไคโตซาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนันต์ ทองทา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้โพลีอะลูมินั่นคลอไรด์ เฟอริคคลอไรด์ และเบนโทไนท์ ในการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงาน สิ่งทอด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคมี

ผู้เขียน:Imgวาริท เจาะจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดนำซะขยะมูลฝอย โดยวิธีการตกตะกอนด้วยเบนโทไนต์

ผู้เขียน:Imgปาริชาต จุลพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgพรเลิศ สายเกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบแผ่นหมุนชีวภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการตกตะกอนทางเคมีด้วยโพลี อลูมินัมคลอไรด์

ผู้เขียน:Imgอัญชลี นิ่มอนุสสรณ์กุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงย้อมผ้าดอยตุงโดยการดูดซับด้วยเปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟและกระบวนการโคแอคกูเลชั่น

ผู้เขียน:Imgจิตรารัชต์ ปาปะไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการร่วม:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume