Search Result of "Clinical mastitis"

About 14 results
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรรธิดา ห.เพียรเจริญ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษาบางส่วน (ทุน ทวพบ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่45

หัวเรื่อง:เชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบในโคนม และความไวต่อยาปฏิชีวนะ ระหว่างปี 2547-2549 ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

Img

ที่มา:ทุนโครงการวิชาการและงานวิจัยจากกองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา

หัวเรื่อง:การศึกษาสำรวจเชื้อสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมในเขตภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีวสถิติทางสัตวแพทย์, สุขลักษณะการจัดการอาหาร, การจัดการด้านมาตรฐาน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Public Health, Animal Biotechnology, Food Safety and Meat Inspection

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบาดวิทยา, การจัดการโคนมในระดับฝูง

Resume