Search Result of "Climate reconstruction"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Climate Reconstruction on the Growth of Teak in Umphang Wildlife Sanctuary, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.PICHIT LUMYAI, Lecturer, ImgDr.Khwanchai Duangsathaporn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. พิชิต ลำใย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume