Search Result of "Climate and Water Resources Management"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Stochastic hydrology, Climate and Water Resources Management, Sediment Hazard

Resume