Search Result of "Chutipong, W."

About 35 results
Img

Researcher

ดร. ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:GIS Spatial analysis, Soil resources and land use management/conservation, Environmental management

Resume

Img

งานวิจัย

การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการอุทยาน, การวางแผนทรัพยากร , นันทนาการ, การสื่อความหมายธรรมชาติ, Ecotourism Planning

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาสารไล่แมลงพาหะในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Malaria Consortium

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่่ยว, การจัดการอุทยานและนันทนาการ, Green Toourism

Resume

Img

Researcher

นาง เรณุกา กลับสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพื้นที่คุ้มครอง , การจัดการกิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ, การวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติและพื้นที่นันทนาการ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12