Search Result of "Chumpon Province"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:องค์ประกอบของพรรณไม้ในสวนสมรมและเศรษฐ-สังคมของราษฎรเจ้าของสวนสมรมที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume