Search Result of "Chukiat JEARJESDAKUL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศในธุรกิจการค้าบริการโทรคมนาคม

ผู้เขียน:ImgChukiat JEARJESDAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf