Search Result of "Chronic inflammation"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว ชุษณา เมฆโหรา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเซลล์ในงานวิจัยทางด้านโภชนาการ, โภชนาการและภูมิคุ้มกันของร่างกาย, สารพฤกษเคมีและภาวะการอักเสบเรื้อรัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร ตันจอ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม, การศึกษาความสามารถในการย่อยสารอาหารด้วยวิธีการศึกษาในหลอดทดลอง, ปฏิสัมพันธ์หรือการเกิดอันตรกิริยาระหว่างองค์ประกอบอาหารหรือสารอาหารและผลต่อการย่อยสารอาหาร

Resume