Search Result of "ChristophHauzenberger"

About 6 results
Img

Researcher

ดร. อิริค วิกูรู

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัสดุศาสตร์, ฟิสิกส์ของแร่

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาของหน่วยหินมหายุคพรีแคมเบรียนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรธรณี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, ธรณีเคมี, ศิลาวิทยาของหินแปรและหินอัคนี, การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรณีวิทยา

Resume