Search Result of "ChristophHauzenberger"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาของหน่วยหินมหายุคพรีแคมเบรียนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรธรณี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ประหยัด นันทศีล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, ธรณีเคมี, ศิลาวิทยาของหินแปรและหินอัคนี, การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรณีวิทยา

Resume