Search Result of "Chotima Kaewkong"

About 111 results
Img

Researcher

ดร. โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน, การบริหารสังคม, ประเด็นมิติหญิงชาย, ประเด็นพื้นที่ทางสังคมและการเมือง, ประเด็นสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:ความเป็นพลเมืองไทยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธนกร ธรรมรักษิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgChotima Kaewkong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธนกฤต ปานใจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgChotima Kaewkong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธมลวรรณ โวหาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgChotima Kaewkong

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความเท่าเทียมระหว่างเพศต่องานบ้านและงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุของนิสิตระดับปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นอุทิศตนในงานของบุคลากรโรงพยาบาลกาแพงแสนจังหวัดนครปฐม (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ฐิติพร พันธเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกรัตน์ ยศไกร, Imgดร.ฐิติพร พันธเสน

แหล่งทุน:สถาบันพระปกเกล้า

Img

งานวิจัย

องค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวภัคสิริ แอนนิหน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวภัคสิริ แอนนิหน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456