Search Result of "Choopong Sukumalanandana"

About 9 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนิวเซลลัสและการขยายพันธุ์ส้มฟรีมองท์ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิ์ พงษ์ศิริศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, Imgพรชัย จุฑามาศ

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนิวเซลลัสส้มโชกุน

ผู้เขียน:Imgศรีสุดา เจนจารุวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรชัย จุฑามาศ, Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Polyphosphates on Storage Life of Strawberry)

ผู้เขียน:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์, ImgNautong Vananuvat, Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgChoopong Sukumalanandana, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

สตรอเบอรี่ เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทั้งเขตร้อนและหนาว สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเล็กน้อยมานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยนำพันธ์เข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกประดับบ้าน (1) ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึ้นโดยโครงการเกษตรที่สูง เพื่อการจัดหาพืชปลูกทดแทนฝิ่น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพันธ์ Tioga แก่ชาวบ้านในปี 2515 จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า พันธ์พระราชทาน ปัจจุบันสตรอเบอรี่นิยมปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ทำให้มีปัญหาทางด้านการตลาดเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ในวันเดียว เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีการเน่าเสียง่าย การตลาดจึงอยู่ในวงจำกัด ฉะนั้นการศึกษาหาวิธีการยืดอายุการเก็บสตรอเบอรี่สดให้ยาวนานออกไป ก็จะเป็นการช่วยเปิดตลาดสตรอเบอรี่สดสำหรับผู้บริโภคให้กว้างขวางออกไป ทั้งตลาดภายในประเทศและ/หรือประเทศข้างเคียงได้ทางหนึ่ง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 57 - 64 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Influence of Plastic Roof on Fruit Quality and Yield of 'Beauty Seedless' Grape during Dry and Rainy Seasons

ผู้เขียน:ImgGanesh KUMAR SHRESTHA

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการเก็บรักษาพันธุ์มะตูมในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgวิภารัตน์ รัตนะ

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวปรานอม พฤฒพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของจิบเบอเรลลิค แอซิด ที่มีต่อการพัฒนาของเมล็ดและผลองุ่นพันธุ์ไวท์มาละกา ที่ปลูกบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, ImgRaweewan Yuwansiri, ImgChoopong Sukumalanandana, Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The application of gibberellic acid at a concentration of 50 ppm on inflorescences of ‘White malaga’ grape at full bloom (80% cap fall). 3 days, 5 days and 7 days after full bloom were conducted at Doi Inthanon, Chiang mai province, during January 25-31, 1993. The results showed that the application of gibberellic acid at the concentration of 50 ppm at full bloom stage reduced pollen germination. The germination of the pollen with the treated and untreated were 0-2.21% and 45.24-57.75%, respectively. Gibberellic acid at a concentration of 50 ppm at full bloom, 3 days, 5 days and 7 days after full bloom stage resulted in 98 – 100% seedlessness. The size of berries and clusters were not affected by gibberellic acid. Gibberellic acid application at all stage of inflorescences increased soluble solids and decreased acidity which allowed early harvest.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 157 - 162 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์มะขามป้อมในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgนาตยา มนตรี

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสูตรอาหารในสภาพปลอดเชื้อที่มีต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้ Calanthe rosea (Lindl.) Benth และ Dendrobium sulcatum Lindl.

ผู้เขียน:Imgสุลัคน์ เตชานันท์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, Imgพรชัย จุฑามาศ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของ Benzyl Aminopurine และ Indole Acetic Acid ต่อต้นอ่อนนิวเซลลาร์ของส้มเขียวหวานพันธุ์บางมดในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, Imgพรชัย จุฑามาศ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)