Search Result of "Choi, Hyoung Jin"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume