Search Result of "Chittamas SUKSAWANG"

About 33 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Thai pre-service science teachers’ pedagogical content knowledge development through mentoring

ผู้แต่ง:ImgDr.CHITTAMAS SUKSAWANG, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

How do I improve my pedagogical content knowledge (PCK) to enhance my pre-service chemistry teachers' PCK?

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatree Faikhamta, Associate Professor, ImgChittamas SUKSAWANG, ImgJohn AIREY,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Thai Pre-Service Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge: An Exploratory Study

ผู้แต่ง:ImgDr.CHITTAMAS SUKSAWANG, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Pedagogical Content Knowledge of Thai Pre-Service Physics Teacher during Student Teaching Practice: A Case Study

ผู้แต่ง:ImgDr.CHITTAMAS SUKSAWANG, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, Imgดร.อัจฉรา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิรัญญา บุนนาค, Imgผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์, Imgรศ.สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12