Search Result of "Chinnawat Wanjit"

About 4 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Impacts, control and perception of introduced Crayfish in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratcha Chaichana, Associate Professor, ImgChinnawat Wanjit,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกุ้งเครฟิชต่อทรัพยากรชีวภาพทางน้ำในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชิณวัฒน์ วันจิตร

แหล่งทุน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume