Search Result of "Chilled Ready-to-Eat Lunch Box"

About 7 results
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ์อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Purchasing Behaviour of Chilled Ready to Eat Lunch box from 7 - Eleven Convenience Store in Bangkok and MetroPolitan Area

ผู้แต่ง:ImgDr.Chollada Luangpituksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Purchasing Behaviour of Chilled Ready-to-Eat Lunch Box from7 - Eleven Convenience Store in Bangkok and Metropolitan Area

ผู้แต่ง:ImgDr.Chollada Luangpituksa, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้ออาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นจากร้านสะดวกซ์อ 7 - Eleven ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประทานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Resume