Search Result of "Chee, P.W"

About 19 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Heat Stress on Growth Performanace and Physiological Response in Thai Indigenous Chickens (Chee) and Broilers)

ผู้เขียน:ImgChaiyoot Duangduen, ImgMonchai Duangjinda, ImgSuporn Katawatin, ImgWorapol Aengwanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 017, Issue 3, Sep 07 - Dec 07, Page 122 - 133 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Dynamic Change and Mode of Production of Peasant Society in the Chee Basin Case Study: Ban Nongphue, Tambon Nong Bua, Amphoe Kosumphisai, Maha Sarakham Province)

ผู้เขียน:Imgกนกพร รัตนสุธีระกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purposes of this research were to explore the economic, social and cultural context of an ecosystem and the process of ecosystem change as well as the dynamic mode of production in a peasant society. The research methodology was qualitative research. The sampling size comprised five key informants and 45 farmers’ households in Ban Nongphue, which is located in northeastern Thailand. Ban Nongphue is situated on a large plain of 5,441 rai by the Chee River, consisting of 5,218 rai of agricultural area and 100 rai of residential area. This area usually suffers from floods in the rainy seasons. Most of the population are farmers growing rice twice a year; the first crop is called Na Pee and the second crop Na Prung. Their supplementary income is from selling vegetables. Their community is close knit and based on kinship. The villagers still practice traditions of the northeast or Isan way of life. The results of this research indicated that Ban Nonghue has gradually changed its mode of production. The changes can be seen in four distinct periods: 1) period of settlement and subsistence production, 2) period of change which followed a development trend, 3) period of commercial production and heavy investment, and 4) period from 2004 to present involving a sufficient and self-reliant economy. The dynamic of change and transformation of the farmer’s community in the Chee basin was caused by both external and internal factors. The model of adaptation has two patterns: 1) the former group adjusted via agriculture sectors but with emphasis on high technology and 2) the alternative group transformed itself and thus changed to produce organic agriculture and eventually became a community applying the self-sufficient economy concept.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 035, Issue 3, Sep 14 - Dec 14, Page 447 - 459 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำโขง (อีสาน) ชี มูล

ผู้เขียน:Imgมนัสนันท์ ธนกุลวุฒิโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแสงและน้ำตาลซูโครสต่อการงอกของเรณูพริกบางเลนพันธุ์เล็กและพริกชี้ฟ้าบางเขน

ผู้เขียน:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The germination of Capsicum annuum cv. Bang Land Lak pollen collected from dehiscent and non-dehiscent anthers in a culture medium containing 25% sucrose, 100 ppm H3BO3 300 ppm Ca(NO3)24H2O, 200 ppm MgSO47H2O and 100 ppm KNO3 was studied. The result indicated pollen grains derived from both dehiscent and non-dehiscent anthers germinated in dark condition better than in cool light. The germination percentage of pollen grains from dehiscent and non-dehiscent anthers were 2.87 and 7.71 in dark and 0.22 and 0.49 in cool light condition, respectively. Moreover, for Capsicum annuum cv. Prik Chee Pha Bangkhen, it was found that germination percentage of pollen was increased in proportion to sucrose concentration, attaining maximum level at 25%.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 1, Jan 94 - Mar 94, Page 87 - 91 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดเชื้อเพลิงโดยการทำปุ๋ยหมักและการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยเคมีของโครงการควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสราวุธ ค้อมคำพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธานี วิริยะรัตนพร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

อัลกอริธึมการกำหนดขอบเขตม่านตามนุษย์และการดึงลักษณะเด่นสำหรับการตรวจสอบบุคคลด้วยม่านตา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

Wildlife Habitat management Expert (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:United Nations University

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image & Video Coding, Digital Signal Processing, Biometrics, Image Processing , Pattern Recognition

Resume

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

Resume

Img

Researcher

ดร. ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาสัตว์ป่า, ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า, การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์พืช, Rice Genomics Bioinformatics

Resume