Search Result of "Chayanee THEINCHAI"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีที่ตลาดในเขตบางกะปิ

ผู้เขียน:ImgChayanee THEINCHAI

ประธานกรรมการ:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgทองฟู ศิริวงศ์, Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection