Search Result of "Chatsirt Piyapimonsit"

About 14 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้เขียน:Imgณัฐกฤตา ศิริโสภณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษาไทย

ผู้เขียน:Imgนัทธีรัตน์ พีระพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit, Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู

ผู้เขียน:Imgณัฐพล รำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการท่าอากาศยานเสมือน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ เต็มแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์, ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง สมุทรสาครของเรา โรงเรียนวัดโสภณาราม จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgดวงสมร อ่องแสงคุณ

ประธานกรรมการ:ImgChatsirt Piyapimonsit

กรรมการร่วม:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบวัดการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจักรพงษ์ พร่องพรมราช

ประธานกรรมการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภัสสร นนทเภท

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายกองทัพอากาศ ตามแนวคิดคอนสตรัคชันนิซึม สำหรับเจ้าที่ช่างอากาศ

ผู้เขียน:Imgสุรินทร์ คอทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์, ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgยศวรรณ นวลละออ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการรับมือพฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวผู้อื่น สำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgอภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองวิชาการสร้างงานสื่อผสม เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูก

ผู้เขียน:Imgณัฐพล บัวอุไร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เขียน:Imgบงกช เอี่ยมชื่น

ประธานกรรมการ:ImgChatsirt Piyapimonsit

กรรมการร่วม:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการใช้หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พุทธศักราช 2548 เหล่าทหารสารวัตรและเหล่าทหารอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

ผู้เขียน:Imgมีนมาส พรานป่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ผู้เขียน:Imgชนิชา ขันชัยภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)