Search Result of "Chatphan Khamyat"

About 21 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีการสำหรับปัญหาการมอบหมายงานของยานพาหนะให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำที่สุด

ผู้เขียน:Imgรัตนะ เพ็ชรนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลเฉลยเชิงทนทานที่เหมาะสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งกรณีมีรถหลายขนาดแบบมีกรอบเวลา

ผู้เขียน:Imgกัญจนาภรณ์ เจริญผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธรินี มณีศรี, ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการขยะชุมชนในกรุงเทพมหานคร (กรณีศึกษา : เขตดอนเมือง)

ผู้เขียน:Imgสุทธิชา ทับดารา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgมนัส พุฒิภัทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจุฑาทิพย์ โพธิ์เจริญ

ประธานกรรมการ:ImgChatphan Khamyat

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปรีดี ทองแลง

ประธานกรรมการ:ImgPeerapong Triyacharoen

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแก้ไขคำสั่งควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับเครื่องจักรซีเอ็นซีห้าแกนภายใต้การควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร่ง

ผู้เขียน:Imgศักเกษม สุจินตนารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgตะวัน ซ้ายเกลี้ยง

ประธานกรรมการ:ImgChatphan Khamyat

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธีระพัทธ์ ศรีวิโรจน์

ประธานกรรมการ:ImgChatphan Khamyat

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgมนัสนันท์ คล้ายเพชร

ประธานกรรมการ:ImgChatphan Khamyat

กรรมการร่วม:Imgดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเอกชัย ชัยอาจ

ประธานกรรมการ:ImgPeerapong Triyacharoen

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจีราภรณ์ พาสี

ประธานกรรมการ:ImgPeerapong Triyacharoen

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการจัดเส้นทางเมื่อมีข้อจำกัดด้านการเติมเชื้อเพลิง

ผู้เขียน:Imgปุณยนุช ชัยเจริญธาดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวิไลพรรณ เหล่าพิสัย

ประธานกรรมการ:ImgChatphan Khamyat

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอภิชญา มีมะจำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุรีรัตน์ อุดชุมพิสัย

ประธานกรรมการ:ImgPeerapong Triyacharoen

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาการมอบหมายงานให้รถขนส่งสินค้าในกรณีที่มีรถหลายขนาด

ผู้เขียน:Imgชัยธยศ ผิวปานแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกฤตภาส โสชญาพงศา

ประธานกรรมการ:ImgPeerapong Triyacharoen

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgอภิรมย์ ชูเมฆา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatphan Khamyat

12