Search Result of "Chatchai Tangtanang"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Project Feasibility Study Of Capacity Expansion For Automotive Stamping Parts Plant

ผู้แต่ง:ImgChatchai Tangtanang, ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume