Search Result of "Chatchai Sukserm"

About 5 results
Img
Img

Researcher

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Paleontology, Paleoecology, Tectonics

Resume

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีนตอนปลาย จากหลักฐานซากสิ่งมีชีวิตกลุ่มมอลลัสก์และตะกอนชายฝั่งโบราณในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติในอนาคต (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, Imgน.ส.เสริมรักษ์ อิงคะวณิช, Imgผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, Imgศ.ดร.มนตรี ชูวงษ์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume