Search Result of "Charoen, R"

About 335 results
Img

Researcher

นาย เจริญ ชาญวิศณุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผัก, ไม้ดอก, ระบบการให้น้ำแบบหยด, น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยหมักแห้ง

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, หลักการและเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬา, หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมาตฐานผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มราชธานีเจริญศรีโสธร ด้วยเทคนิคการฟอก ย้อม พิมพ์ ทอ ตกแต่งสาเร็จ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกรชนก บุญทร, Imgกิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม, Imgไกรฤกษ์ วิเสสพันธุ์, Imgจำลอง สาริกานนท์, Imgชลธิชา สาริกานนท์, Imgดร. ณัฐชา ธารงโชติ, Imgดร. วรวิทย์ บุญไทย, Imgดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์, Imgดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์, Imgดร.จิตติ พัทธวณิช, Imgดร.นงนุช ศศิธร, Imgนฤพน ไพศาลตันติวงศ์, Imgผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์, Imgผศ.ดร.สาคร ชลสาคร, Imgผศ.วาสนา ช้างม่วง, Imgพิชิตพล เจริญทรัพยานันท์, Imgวริสรา ยงยิ่งประเสริฐ, Imgสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อบอุ่นร่างกาย (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

องค์ประกอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบ่มกล้วยหอมด้วยแก๊สเอทิลีนที่เหมาะสม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม

แหล่งทุน:บริษัท เอกชัยดิสทรีบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมกับวิถีการเรียนรู้ของนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgวิมล พรหมทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจริญ เอี่ยมสุภาษิต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Survey and Surveillance of Tuberculosis in Asian Elephants (Elephas maximus)from Standard Elephant Camp in Thailand)

ผู้เขียน:ImgPatara Chuaplaivech, ImgCharoen Chuchotteaworn, ImgManusavee Thaiyapirom, ImgSanya Kidyoo

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

According to the elephant's trunk wash record history from 2003 to 2007 which have been explored and followed up for the elephant's tuberculosis standardized elephant camps approved by Department of live stock Development located entirely Thailand. The trunk wash 1,299 specimen from 222 elephants were cultured for Mycobacterium spp. that causes animal tuberculosis. The result showed that Mycobacterium spp. was not detected in all specimens. We, therefore concluded that no elephants tuberculosis from elephant to man, especially mahout and tourist was not found during this period. However, further observation and follow up are needed to consider. Moreover, there are expected that in the futher observation and follow up are needed to consider. Moreover, there are expected that in the future, newly diagnostic technique will be used to enhance accuracy, precision including decrease diagnostic time for supporting the increasing of exploration and surveillance of infected tuberculosis in elephants in Thailand.

Article Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 019, Issue 2, May 09 - Aug 09, Page 70 - 79 |  PDF |  Page 

12345678910...