Search Result of "Charity"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชนตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgสมจินตนา วรรณาลัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว เกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาจีน, ปรัชญาจีน(พุทธศาสนามหายาน)

Resume