Search Result of "Charay Lerdsudwichai"

About 78 results
Img

Researcher

ดร. จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Processing and Machine Vision, Operating Systems, Database Systems

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวีรชัย เลิศพงศ์วิภูษณะ

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgปิยวัฒน์ เลื่อนสุคันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgCharay Lerdsudwichai

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสิริวลัย เย็นรมภ์

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมช่วยวิเคราะห์จุดทำงานเพื่อความปลอดภัย: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้เขียน:Imgอานันต์ มาลินี

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgCharay Lerdsudwichai

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเรณุกา สุวรรณคำ

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศนิวรรณ อุตสงควัฒน์

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศศิธร พจนารถ

ประธานกรรมการ:ImgCharay Lerdsudwichai

กรรมการร่วม:Imgดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234