Search Result of "Chao Phraya delta"

About 9 results
Img

ที่มา:Distribution of plasticizers in the Chao Phraya delta, Gulf of Thailand.

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวขึ้นน้ำ บริเวณลุ่มนำเจ้าพระยา : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgชนะศักดิ์ จันทร์เกิด

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgFrancois Molle, Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญา และกระบวนการเรียนรู้ของชาวนา: กรณีศึกษาการเปลี่ยนผ่านของระบบเกษตรกรรม ในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ผู้เขียน:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในอ่าวไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้ง : กรณีศึกษาแหล่งน้ำขนาดเล็กในเขตน้ำท่วมถึงบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย ชิณวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgFrancois Molle

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพธรณีเทคนิคของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ผู้เขียน:Imgนิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปกรณ์ อาภาพันธุ์, Imgนิรันดร์ ชัยมณี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะและความเป็นไปได้ของเครือข่ายระบบและการจัดการระบายน้ำ ที่มีผลต่อการปรับปรุงระบบการปลูกข้าวในลุ่มน้ำเจจ้าพระยาตอนบน

ผู้เขียน:Imgสุทิน กลั่นบุศย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, แบบจำลองดินถล่ม, geospatial analysis, hydro-geohazard

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering (Soil Engineer), Ground Improvement Techniques

Resume