Search Result of "Chanya Kengradomkij"

About 79 results
Img

Researcher

นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Entomology, Veterinary Acarology, Veterinary Diagnostic Parasitology, Veterinary Helminthology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234