Search Result of "Chanpen Chanchao"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะทางพันธุศาสตร์และจุดกำเนิดลูกผสมของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Entomology, Apiculture, Bee biodiversity, Population genetic

Resume