Search Result of "Chanoknun Thakrabao"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

Resume