Search Result of "Change Detection"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผนภูมิควบคุมคุณภาพในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:จณิสตา หงษ์คำเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgจณิสตา หงษ์คำเมือง, Imgพิริยะ ไหมสมบุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความแกร่งของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงแบบแกมมา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ปาณิศา สอนสุภาพ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgปาณิศา สอนสุภาพ, Imgศรัณย์ ปัทมะสังข์, Imgอาภาพร รุ่งเรืองชัยบาดาล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนที่ปลูกฟื้นฟูภายหลังการทำนากุ้งด้วยการรับรู้ระยะไกลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Assessment of Coastal Land Use Changes in Banten Bay, Indonesia using Different Change Detection Methods

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgVincentius Siregar,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (2012)

ผลงาน:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia)

ผู้เขียน:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Various forms of coastal landuse covering study site (46,785.69 hectares) were observed to underwent changes as evidently detected between satellite images sensed in 1994 and 2001 at the Banten Bay. It was important to identify what these changes were. Therefore, appropriate change detection must be selected. The image preprocessing step involved removing errors from raster data. This was done by performing basic processes, such as, radiometric correction, geometric correction and image calibration. The image processing step comprised of supervised classification and change detection techniques. Red green method gave the best result for detecting coastal landuse change because the numbers of changed area closely resembled the total number of changed area reference. Every coastal landuse category increased in utility area except for natural area. Observed reduction in the area size of natural area was due to growth rate of population and increased activities along this area.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 1, Jan 05 - Mar 05, Page 159 - 164 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:SEARCA, the Philippines

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

Evolution and Affinity-propagation Based Approach for Data Stream Clustering

ผู้แต่ง:ImgAris Sunmood, ImgDr.Thanawin Rakthanmanon, Assistant Professor, ImgDr.Kitsana Waiyamai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

HUE-stream: Evolution-based clustering technique for heterogeneous data streams with uncertainty

ผู้แต่ง:ImgMeesuksabai, W., ImgKangkachit, T., ImgDr.Kitsana Waiyamai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

HUE-stream: Evolution-based clustering technique for heterogeneous data streams with uncertainty

ผู้แต่ง:ImgMeesuksabai, W., ImgKangkachit, T., ImgDr.Kitsana Waiyamai, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผู้เขียน:Imgอนุสรณ์ รังสิพานิช

ประธานกรรมการ:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:49th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environment

หัวเรื่อง:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทำแผนที่ป่าชายเลนและศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลโดยใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายตัวของเมืองกับความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

ผู้เขียน:Imgกนิษฐา วงศ์ชมภู

ประธานกรรมการ:Imgสุพรรณิกา โกยสิน

กรรมการร่วม:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยด้านการประมงที่ยั่งยืนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Hokkaido University, Faculty of Fisheries Sciences, Japan

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

12