Search Result of "Chan, K.X"

About 166 results
Img

งานวิจัย

เดี่ยวจะเข้ ทะแยสามชั้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ เขียนทองกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กลวิธีการบรรเลงจะเข้ในเพลงเดียวทะแย 3 ชั้น (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.Narong Khianthongkul, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

เดี่ยวจะเข้ทะแย สามชั้น (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.Narong Khianthongkul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลเฉลยแม่นตรงของสมการของไหลคาห์น-ฮิลลาร์ดหนึ่งมิติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แขวงบางชัน เขตสามวาตะวันตก กรุงเทพมหานคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgดร.ธิดารัตน์ พันโท

แหล่งทุน:โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789