Search Result of "Chalara sp."

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)515-518.

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)515-518.

หัวเรื่อง:การสำรวจราปนเปื้อนในกระบวนการตัดแต่งเปลือกผลมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)519-522.

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การสำรวจราปนเปื อนในกระบวนการตดั แต่งเปลือกผลมะพร้าวนำ หอมเพือการส่งออก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม

Img

Researcher

นาง นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้เมืองร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย อุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว, โรคของเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ขุนพรม

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการพืชผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว, Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Commodities

Resume