Search Result of "Chakrjt Potchanasin"

About 34 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ ปรีชาชน

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพิมพ์พร แสงสายัณห์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเห็ดออรินจิในระบบปิด

ผู้เขียน:Imgธนากร ปริชานิ

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ตำบลหนองช้างคืน

ผู้เขียน:Imgธนาวรรณ บุทธิจักร

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระบบธุรกิจการจัดหาอ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgเบญจพร ภูฆัง

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgพรทิวา วรรณชัย

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวเจ้าขาวหอมมะลิไทย และข้าวเจ้าขาวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญจากประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจันทรพร จักร์แก้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgเพ็ญนภา ศรีทองทิม

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgศมภสุต หังสพฤกษ์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุลักษณา มาแก้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณ์ ถือคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการแข่งขันของกาแฟอราบิก้าไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้เขียน:Imgธัญญลักษณ์ ประเสริฐวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgรัตติกาล กลัดเข็มทอง

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวลัยพร นวลศิริ

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริง

ผู้เขียน:Imgวสุรัตน์ แซ่โง้ว

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการผลิตข้าวสังข์หยดภายใต้ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผู้เขียน:Imgมณฑิรา อุบลเลิศกุล

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgทรงยศ ยงศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตก๊าซชีวภาพของผู้เลี้ยงสุกรในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgวิชุดา สิงห์คำ

ประธานกรรมการ:Imgมนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจุฬาลักษณ์ ติวิพันธ์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12