Search Result of "Chaisuriya, P."

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ที่ปรึกษา IT โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การประมวลผลแบบขนาน, การออกแบบระบบเครือข่ายความเร็วสูง

Resume

Img

Researcher

ดร. สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Software Engineering, Process Improvement with CMMI, Information Exchange Architecture Object-Ovionted Design and Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

Resume