Search Result of "Chaisri, P."

About 358 results
Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการติดผลและการร่วงของผลส้มโอพันธุ์ทองดี พื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงษ์นาถ นาถวรานันต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐานพัทธ์ ชาติปฏิพงษ์, Imgสรกฤช เฟื่องศรี

แหล่งทุน:บริษัท 360 พืชพันธุ์ไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบและคัดเลือกพันธุ์อ้อยในสภาพพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรและภาวะหนี้สินของเกษตรกร สมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานครชัยศรี : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgศันสนีย์ ชาญวิชา

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
12345678910...