Search Result of "Chaidee, W."

About 17 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Parasites of Deep-Sea Sharks from the Andaman Sea with Six New Records of Parasites in Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, ImgPhithak Chaidee, Imgดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Three species of deep-sea sharks, the pelagic thresher (Alopias pelagicus), bigeye thresher (Alopias superciliosus) and shortspine spurdog (Squalus mitsukurii), were collected from the Andaman continental shelf in the Exclusive Economic Zone within Thailand’s territorial waters. All samples of the three species were infested with parasites. The 13 species of parasites found in the study were: one species of monogene (Squalonchocotyle mitsukurii), one species of trematode (unidentified Hirudinellid), three species of cestodes (Nybelinia sp., unidentified Trypanorhyncha, unidentified cestode), one species of Nematode (Anisakis sp.), six species of copepods (Echthrogaleus denticulatus, Eudactylina acanthii, Lepeophtheirus sp., Nogagus ambiguous, Pagina tunica, Pseudopandarus sp.) and one species of isopod (unidentified Isopod). Six species of parasites were the first reported in Thailand, namely Echthrogaleus denticulatus, Eudactylina acanthii, Nogagus ambiguous, Pagina tunica, Pseudopandarus sp. and Squalonchocotyle mitsukurii from A. pelagicus, S. mitsukurii, A. pelagicus, A. superciliosus, S. mitsukurii and S. mitsukurii, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 93 - 99 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fish in the Pak Panang River and Bay in Relation to the Anti-Salt Dam Operation, Part II: Trophic Model)

ผู้เขียน:Imgอมรศักดิ์ สวัสดี, Imgทวนทอง จุฑาเกตุ, ImgThanitha Thapanand Chaidee, ImgSutheera Thongkhoa, Imgนายปิยะพงศ์ โชติพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The ECOPATH software program was used to study the mass-balanced trophic structures and functioning of the aquatic organisms of the Pak Panang Bay and River (lower portion) to gain insight into the ecosystem due to the operation of the Uthokvibhajaprasid Dam. The resulting models were authenticated as indicated by the output parameters. There were 20 and 25 compartments for the estuary and river models, respectively. The trophic levels varied from 1.0 for primary producers and detritus to about 3.0 for carnivorous fish. Gross efficiency of the fishery indicated intensive efforts in both areas. Both systems were considered intact, since the transfer efficiency was between 10 to 15%. Small-sized brackish-water plankton feeders played an important role in linking the lower trophic organisms and top predators. Improper regulation of the sluice gates would impact these groups and result in an imbalance of the ecosystems.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 107 - 119 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Pre-Enhancement on False-Rejection Cases of Fingerprint Verification System

ผู้แต่ง:ImgArucha Rungchokanun, ImgWatcharapong Chaidee, ImgChonlatid Deerada, ImgDr.Vutipong Areekul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Filter design based on spectral dictionary for latent fingerprint pre-enhancement

ผู้แต่ง:ImgChaidee, W., ImgHorapong, K., ImgDr.Vutipong Areekul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fish in the Pak Panang Bay and River in Relation to the Anti-Salt Dam Operation, Part I: Assemblage Patterns of the Marine and Brackish Water Fish)

ผู้เขียน:Imgทวนทอง จุฑาเกตุ, Imgอมรศักดิ์ สวัสดี, ImgThanitha Thapanand Chaidee, ImgSutheera Thongkhoa, Imgนายปิยะพงศ์ โชติพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Spatio-temporal patterns of marine and brackish water fish assemblages gradated from the upstream of the anti-salt dam “Uthokawiphatprasid” dam to the Pak Panang Bay, southern of Thailand. The samples were collected between March 2006 to June 2007at six sampling sites (three sites each from above and below the dam). A total of 70 fish species belonging to 68 genera and 44 families were sampled. To analyze patterns of fish assemblages, an artificial neural network (ANN) in the form of a self-organizing map (SOM) was applied. The sample-combinations (sluice gate regime (opening or closing), sampling stations and months of sampling) were classified into four clusters related to the spatial location and sluice gate regimes. Six assemblage patterns were further explained by the probability of occurrences and ranges of salinity levels. The largest group was opportunistic marine fish (21 species) followed by true brackish water fish (17 species). Others comprised of steno- and eury-haline fish as well as the anadromy. The likely impacts of each guild due to the dam regulations and further studies for conserving these fish were also discussed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 5, Dec 09 - Dec 09, Page 120 - 131 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image & Video Coding, Digital Signal Processing, Biometrics, Image Processing , Pattern Recognition

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:รางวัล ซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นำนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

Resume