Search Result of "Chai-arree"

About 107 results
Img

Researcher

ดร. วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กากรปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

งานวิจัย

SWINEMANURE EXTRACT (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

งานวิจัย

พันธุกรรมของความคงตัวของเซลล์เนื่องจากอุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้งและร้อนในพืชสกุล Vigna (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:SWINEMANURE EXTRACT

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนในเอนโดสเปิร์ม

ผู้เขียน:Imgอธิวัฒน์ ทรงพินิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Molecular Breeding to Improve Cooking and Eating Quality in Myanmar Rice Cultivar Manawthukha

ผู้เขียน:ImgMyint Yi

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของไอโซไซม์กับลักษณะ ความต้านทานโรคแส้ดำของอ้อย

ผู้เขียน:Imgผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken2

ผู้เขียน:Imgนันทยา วงษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมและการจัดการวัชพืช, กลไกการทำลายพืชของสารป้องกันกำจัดวัชพืช, การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาภายในพืช, พืชต้านทานสารกำจัดวัชืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกยีน opaque-2 และ waxy

ผู้เขียน:Imgอังคณา เพาะนิยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123456