Search Result of "Cassava products"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Demand analysis, Food economics and marketing, Food quality system, Industrial organization, Game theory

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปสงค์การนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้เขียน:Imgอิทธิเทพ รวีจรัสเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ผู้เขียน:Imgพิมกมล แก้วใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agri-food supplychain management, Statistical and artificial neural network modeling , Data mining in agri-food business, Response surface methodology for product/process optimization

Resume

Img

Researcher

ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation

Resume

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังโดยแบบจำลองเชิงเส้น

ผู้เขียน:Imgเจนจิรา โสภณจินดา

ประธานกรรมการ:Imgนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยในตลาดส่งออกที่สำคัญ

ผู้เขียน:ImgAtchara THONGSAWAT

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgนายสุเมศ ทับเงิน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตแอลกอฮอล์ในอาหารไก่ไข่

ผู้เขียน:ImgWirachai Polrome, ImgUsa Klinhom, ImgChusri Talabmook

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiment was conducted to determine the effect of utilization of ethanol fermented cassava products (EFCP) with yeast cake in laying hen rations on performance and quality of products of laying hen (ISABROWN). EFCP was replaced for corn at levels of 0, 10, 20,30 and 40 percent of layer diets. Studying nutrient utilization of EFCP of laying hens by usnig completely randomized design and linear regression. The apparent metabolizable energy (AME) and apparent net protein utilization (ANPU) of the EFCP were 2229.85 Kcal/kg and 24.93 percent respectively. About the effects of EFCP on performance and quality products of laying hens, it was found that there was no significantly different in production performance between the controlled group and the groups fed with EFCP in the rations (P>0.05). But the cost of the EFCP rations was lower than that of the controlled group. As for the quality of eggs, there was no significant difference in weight of eggs, thickness of egg shell and haugh unit value of eggs between controlled group and the group fed with EFCP in the rations (P>0.05). Yolk colour of the EFCP fed groups was lighter than that of the controlled group (P<0.05).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 2, Apr 93 - Jun 93, Page 177 - 185 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย

ผู้เขียน:Imgศรายุทธ หนูโยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมราคา และการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ กรณีศึกษา : ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด กุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgคธาฤทธิ์ สิทธิกูล

ประธานกรรมการ:Imgมาฆะสิริ เชาวกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอรุณ เกียระสาร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain Management, Production Planning and Scheduling, Inventory Management, Vehicle Routing Systems, Optimization, Applied Operations Research

Resume

12