Search Result of "Cassava growth"

About 16 results
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและการตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในบางชุดดินของประเทศไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ทางด้านโคนม, โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Rumen Efficiency and Ecosystem) อาหารโคนม โคเนื้อ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารปลาดุกลูกผสม

ผู้เขียน:Imgนิจวัลย์ นะวาระ

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Enhancing Sustainable Cassava Production in Hilly Areas of Van Yen, Yen Bai Province, Vietnam)

ผู้เขียน:ImgNguyen Thanh Trung, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Low awareness on sustainable production and farming techniques are major factors limiting cassava (Manihot esculenta Crantz) production in the northern mountainous region of Vietnam. In 2011, three experiments were conducted in Van Yen District of Yen Bai province, Vietnam, to determine the appropriate plant density (a control at 10,000 plants.ha-1, high stocking at 12,500 plants.ha-1 and extra-high stocking at 14,000 plants.ha-1), the proper NPK+S fertilizer level (low at 800 kg.ha-1, a control at 1,000 kg.ha-1, a high level at 1,200 kg.ha-1 and an extra-high level at 1,400 kg.ha-1), as well as incorporating the study of a suitable cassava intercropping system for controlling soil erosion. The high density and high fertilizer levels signifi cantly increased the fresh root yield, harvest index, root dry matter and starch content compared to those of the control. However, these parameters were not different at both the extra-high density and extra-high fertilizer levels from those of the high density and high fertilizer levels. In addition, there were no signifi cant differences in the sprouting percentage, the stem diameter with increased stocking and the fertilizer level. It was found that cassava intercropped with peanut, using Tephrosia candida hedgerows, not only considerably increased the plant height, fresh root yield, harvest index, root dry matter and starch content, but also effectively decreased the dry soil loss compared to mono-cropping.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 4, Jul 13 - Aug 13, Page 492 - 505 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth and Starch Content Evaluation on Newly Released Cassava Cultivars, Rayong 9, Rayong 7 and Rayong 80 at Different Harvest Times)

ผู้เขียน:Imgดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, Imgเกียรติพงศ์ คัมภีรศาสตร์, ImgSuppachai Salakan, Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this study were to evaluate the growth and the starch content of cassava at different harvest times for four promoted cultivars (Rayong 5, Rayong 90, Kasetsart 50 and Huay bong 60), three newly released cultivars (Rayong 9 or CMR 35-64-1, Rayong 80 or CMR 35-22-196 and Rayong 7 or CMR 35-21-199) and one variety of CMR 35-55-166. The results showed that the newly released cultivars, Rayong 9 and Rayong 7, had good average growth. However, their plant and fresh root weights were not significantly different from the other cultivars. Huay bong 60 and Rayong 9 tended to have higher average plant and fresh root weights than the other cultivars. Rayong 80 had the highest starch content analysis using the Reimann scale balance method, followed by Rayong 9, Kasetsart 50 and Rayong 7, respectively. The newly released cultivars, Rayong 80 and Rayong 9, had good starch content based on both fresh and dry starch analysis when the roots were harvested at 10 or 12 months after planting. These cultivars could be recommended for growing in Prachinburi province and a suitable harvest time should be 10 or 12 months.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 558 - 563 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและการตอบสนองของผลผลิตต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในบางชุดดินของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของรูปแบบอาหารและระดับมันสำปะหลัง ต่อกระบวนการอัดเม็ดการย่อยได้ของสารอาหาร และสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม

ผู้เขียน:Imgลัดดา แก้วตา

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอรประพันธ์ ส่งเสริม*, Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume