Search Result of "Carissa carandas L"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีกระตุ้นสารสำคัญของสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) ในสภาพปลอดเชื้อ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนายสามารถ เศรษฐวิทยา, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีงบประมาณ 2564

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวุ้นเซลลูโลสจากการหมักผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ร่วมกับเชื้อ Acetobacter xylinum (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทครอคโคไดล์ มายเฟรนด์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ผลกระทบการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสกัดแอนโทไซยานินจากผลหนามแดงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารให้สีและสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวจุฑามาส สื่อประสาร

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว รัตติยา ผดุงผล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของผลไม้พื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกลไกการอักเสบภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:คาร์โบไฮเดรต, เทคโนโลยีทางแป้ง, เทคโนโลยีทางกลิ่นรส, Carbohydrate, Starch Technology, Flavor & Fragrance Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมนาถ เกิดคง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายของจุลินทรีย์, อณูชีววิทยา, การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การแยกและสกัดสารจากธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพรรณ สุขขัง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พฤกษเคมี, การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรีย

Resume

12