Search Result of "Carcasses Quality"

About 9 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก และนิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมนโคกำแพงแสนที่ได้รับอาหารผสมเสร็จและหญ้าสดร่วมกับอาหารข้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบแตกต่างกัน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย ปรีชา อินนุรักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคเนื้อ, การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:- จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , - โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , - การผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume