Search Result of "Carbon exchange"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effect of phenology on the carbon exchange process in grassland and maize cropland ecosystems across a semiarid area of China

ผู้แต่ง:ImgDu, Q., ImgLiu, H., ImgLi, Y., ImgXu, L., ImgDr.Sapit Diloksumpun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume