Search Result of "Carbon Tax"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน(Carbon Tax)เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาดและการกำหนดมาตรการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยหลังปี 2012

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of agricultural wastes with fly ash on strength of geopolymers

ผู้แต่ง:ImgMrs.Duangrudee Chaysuwan, Associate Professor, Imgชญานี ทิพยเสม, ImgCristina LEONELLI,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีอนุภาค, การอนุรักษ์พลังงานเทคโนโลยีสะอาด, นาโนเทคโนโลยี

Resume

Img

Researcher

นาง ดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume