Search Result of "Carbon Footprinting"

About 22 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Practical issues of product carbon footprinting: Experiences from Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattanawan Mungkung, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Product carbon footprinting and labeling in Thailand: experiences from an exporting nation

ผู้แต่ง:ImgShabbir H Gheewala, ImgDr.Rattanawan Mungkung, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:The Food Export Centre Co., Ltd.

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแกงเขียวหวานไก่กับข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:บริษัท แพน ราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นต์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ปลานิล เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกและส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของข้าวฮาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงและเพาะเลี้ยง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Measurement and management of carbon footprint in the service sector

ผู้แต่ง:ImgTananon Nudchanate, ImgDr.Rattanawan Mungkung, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
12