Search Result of "Canabis sativa L"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชงที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.กรองแก้ว ทิพยศักดิ์, Imgรศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย( Textiles and Clothing ), การออกแบบเครื่องแต่งกาย( Costume Design ), the sustainable design and development , Circular Economy

Resume