Search Result of "Calorific value"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 10th KU-KPS Conference)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำมันเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นสารเติมแต่งร่วมกับไบโอดีเซลในดีโซฮอล์

Img

Researcher

นาย สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

Resume

Img

Researcher

นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานหมุนเวียน

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Simulated moving bed, liquid-liquid extraction,, microchannel technology, CO2 capture

Resume